Committees


Annual Conference Committee
Chair:
Lan Mu (mulan@uga.edu
)
Members:
Shuming Bao (sbao@umich.edu)
Xiang Chen (xiang.chen@uconn.edu
)
Xi Gong (xigong@unm.edu
)
Shixiong Hu (shu@esu.edu
)
Ming Luo (luom38@mail.sysu.edu.cn
)
Hui Lin (huilin@cuhk.edu.hk)
Cuizhen Wang (cwang@mailbox.sc.edu)
Xinyue Ye (xinyue.ye@tamu.edu)
Lei Zou (lzou@tamu.edu)
Song Gao (song.gao@wisc.edu)is to represent CPGIS in all annual conference-related issues, such as supervising the solicitation of conference site and negotiating and signing annual conference agreement.
Journal Management and Publication Committee
Chair:
A-Xing Zhu (azhu@wisc.edu
)
Members: 
Hui Lin (huilin@cuhk.edu.hk)
Shuming Bao (sbao@umich.edu)
Bo Huang (bohuang@cuhk.edu.hk)
Lan Mu (mulan@uga.edu)
Bin Li (li1b@cmich.edu)


 
is to promote excellent papers to be published in our journal Annals of GIS, and get our journal SCI indexed.
Membership and Media Committee
Chair:
Song Gao (song.gao@wisc.edu
)
Co-chair:
Xiang Ye (xiangye@buffalo.edu)
Members:

Anrong Dang (danrong@mail.tsinghua.edu.cn)
Xiao Huang (xh010@uark.edu)
Yuhao Kang (yuhao.kang@wisc.edu)
Fan Zhang (Fan Zhazhangfan@mit.edu)
Wanying Song (wysong@link.cuhk.edu.hk)
Yuyan Liu (liuyuyan99629@gmail.com)
Zhiyong Zhou (zhiyong.zhou@geo.uzh.ch)
Qianru Liao (qianru@umd.edu)
Ce Hou (ce.hou.gis@gmail.com)
Haokun Liu (haokun.liu@students.unibe.ch)
Jinwen Xu (jinwenxu@usf.edu)
Yikang Wang (yikang.wang.21@ucl.ac.uk)
Jinmeng Rao (jinmeng.rao@wisc.edu)
 
is to work with the Headquarter on managing the membership and promoting CPGIS to recruit new members.
Career Development Committee
Chair:
Yuhao Kang (yuhao.kang@wisc.edu)
Members:
Song Gao (song.gao@wisc.edu)
Xiao Huang (xh010@uark.edu)
Jinmeng Rao (jinmeng.rao@wisc.edu)
Yimeng Song (yimeng.song@polyu.edu.hk)
Bing Zhou (spgbarrett@tamu.edu)
Di Zhu (dizhu@umn.edu)
Lei Zou (lzou@tamu.edu)
Yikang Wang (yikang.wang.21@ucl.ac.uk)
 
is to mentor our GIScience students to prepare for their career path in either industry or academia. Both virtual and in-person networking events, career panel discussions are organized. 
CPGIS Book Series Editorial Board
Chair:
Hui Lin (huilin@cuhk.edu.hk
)
Members:
Xinyue Ye ( xinyue.ye@tamu.edu)
Xun Shi (xun.shi@dartmouth.edu)
Shuming Bao (shumingbao@yahoo.com)
Yeqiao Wang (yqwang@uri.edu)
Qinghua Guo (qguo@ibcas.ac.cn)
Zhenjiang Shen (shenzhe@t.kanazawa-u.ac.jp)
Fahui Wang (fwang@lsu.edu)
Pinde Fu (pfu@esri.com)
Xuehua Liu (xuehua-hjx@tsinghua.edu.cn)
Lin Liu (lin.liu@uc.edu)
Liqiu Meng (liqiu.meng@tum.de)


is to bridge CPGIS with China Higher Education Press and call for book proposals in subjects and frontiers that of interest to the GIS community.
Education Committee
Chair:
Qiusheng Wu (qwu18@utk.edu)
Members:
Song Gao (song.gao@wisc.edu)
Min Chen (chenmin0902@163.com)
Shuming Bao (sbao@umich.edu)
Jun Li (junli_geo@126.com)
Qingfeng Guan(guanqf@cug.edu.cn)

 
is to assist CPGIS members in expanding GIS education to broader majors and to assist CPGIS members in keeping GIS course materials up with the latest IT advances
Go Home Committee & Young Scholar Workshop Committee
Chair:
Shixiong Hu (shu@esu.edu)
Members:
Chanshan Wu (cswu@uwm.edu)
He Jin (hjin1@usf.edu)
Hongsheng Zhang (zhanghs@hku.hk)

is to organize CPGIS members to go to China to promote geospatial information science and technology through workshops and lectures, and to promote the exchange of geographical information science and technologies via organizing summer research workshops that are participated by selected outstanding young scholars.
Finance Committee
Chair:
Xun Shi (xun.shi@dartmouth.edu)
Members:
Shumign Bao (sbao@umich.edu)
Yueming Ding (dingym@yahoo.com)


 
Student Paper Competition Committee
Chair:
Xiang Chen (xiang.chen@uconn.edu
)
Members:
Bo Zhao (zhaobo@uw.edu)
Dameng Yin (yindameng@caas.cn)
Le Wang (lewang@buffalo.edu)
Lu Liang (lu.liang@unt.edu)
Xiaobai Yao (xyao@uga.edu)
Xiaolin Zhu (xlzhu@polyu.edu.hk)
Xining Yang (xyang5@emich.edu)
Xinyue Ye (xinyue.ye@tamu.edu)
Xiao Huang (xh010@uark.edu)

is to orgainize the evaluation of student paper competation in annual conference.
Awards Committee
Chair:
Yu Liu (liuyu@urban.pku.edu.cn)
Members:
Daoqin Tong (Daoqin.Tong@asu.edu)
Bo Huang (bohuang@cuhk.edu.hk)
Yuxia Huang (lucy.huang@tamucc.edu)
Bing Jiang (bin.jiang@HIG.SE)
is to run and coordinate the CPGIS awards annually.
   
Website and Email List Committee
Chair:
Xiao Huang (xh010@uark.edu)
Members:
Yingjie Hu (yhu42@buffalo.edu)
is to cooperate with HQ to develop, maintain, and improve the CPGIS website and email list.
   
Outreach Committee
Chair:
Ling Bian (lbian@buffalo.edu)
Members:

Yongmei Lu (yl10@txstate.edu)
A-Xing Zhu (azhu@wisc.edu)


 
is to encourage CPGIS members to engage in public affairs, increase visibility, and participate in decision making in professional organizations
Bylaw Review Committee
Chair:
Fang Qiu (ffqiu@utdallas.edu
)
Members:
Bin Li (bin.li@cmich.edu
)
Hanming Tu (hanming_tu@yahoo.com)is responsible for reviewing and amending CPGIS bylaws.
Supporting Women in GIS Committee
Chair:
Daoqin Tong (daoqin.tong@asu.edu)
Members:

Mei-Po Kwan (mkwan@illinois.edu)
Yongmei Lu (yl10@txstate.edu)
Xiuping Jia (x.jia@adfa.edu.au)
Yifang Ban (yifang@kth.se)
Siqin Wang (sisiplanner@gmail.com)

 
is to provide advisory and spiritual support to female fellows working / studying in the field of Geographic Information System / Science.
   
Standards and Standardization Committee
Chair:
Yuqi Bai (yuqibai@tsinghua.edu.cn
)
Members:

Peng Yue(pyue@whu.edu.cn
)
Nemin Wu (nw33659@uga.edu)is to provide recommendations on standardization efforts to Chinese governments and organizations, and promote standards development collaborations.
Conference Site Selection Committee
Chair:
Yi Qiang (qiangy@usf.edu)


is to solicit proposals for holding the Annual Conference of CPGIS, and to negotiate with the local organizer about the interests and obligations of CPGIS in the Conference.
   
Social Event Comittee
Chair:
Guiming Zhang (guiming.zhang@du.edu)
Members:
Guofeng Cao (guofeng.cao@colorado.edu)
Xuezhi Chang (xuezhicahng@gmail.com)
Meifang Li (meifang.li@dartmouth.edu)
Jin Xu (jin.xu@du.edu)
Kejin Wang (kwang27@lsu.edu)
Binbin Lin (bb2020@tamu.edu)
Jiaxin Du (jiaxin.du@tamu.edu)

 is to organize social events that promote connections for CPGIS members.

Specialty Committees

Advanced Geoinformation Science Training Committee
Chair:
Chaowei Yang (cyang3@gmu.edu)
Members:
Wendy Guan (wguan@cga.harvard)
is to introduce advanced geoinformation science research and technologies to the CPGIS community


Technology Transfer and Entrepreneurship Committee
Chair:
Chuang (Vincent) Tao (v.tao@hotmail.com)
Members:
Bin Li (bin.li@cmich.edu)
Lin Liu (Lin.Liu@uc.edu
)
Chaowei Yang (cyang3@gmu.edu)
Bonan Li (bonanli@gmail.com)
is to promote the technology innovation and transfer, and strengthen the synergy among research, education and business communities


Spatially Integrated Social Sciences Committee
Chair:
Shuming Bao (sbao@umich.edu
)
Members:
Xinyue Ye (
xinyue.ye@tamu.edu)

is to promote spatial data sharing as well as their applications in spatial sciences, and co-organizes annual conference of Spatially Integrated Humanities and Social Sciences with universities in China. 

Urban computing and spatial planning committee
Chair:
Xinyue Ye (xinyue.ye@tamu.edu
)
Members: 

Xi Gong (xigong@unm.edu
)
Zhenlong Li (zhenlong@sc.edu
)
Xining Yang (xyang5@emich.edu
)
Lei Zou (lzou@tamu.edu
)
is to inspire academic discussions, research and collaborations on new theories, methods, and practices in urban computing and spatial planning.


Health GIS Committee
Chair:
Xun Shi (
xun.shi@dartmouth.edu
Members:
Fahui Wang (fwang@lsu.edu)
Hui Lin (huilin@cuhk.edu.hk
)
Benjamin (Feibin) Zhan (zhan@txstate.edu
)
Yongmei Lu (yl10@txstate.edu
)
Lan Mu (
mulan@uga.edu)
Wei Tu (WTu@GeorgiaSouthern.Edu
)
Dongmei Chen (chendm@queensu.ca
)
Shuming Bao (sbao@umich.edu
)
Dajun Dai (ddai@gsu.edu
)
Song Gao (song.gao@wisc.edu
)
Diansheng Guo (guod@mailbox.sc.edu
)
Peng Jia (jiapengff@hotmail.com
)
Ge Lin Kan (ge.kan@unlv.edu
)
Mei-Po Kwan (mpk654@gmail.com
)
Meifang Li (Meifang.Li@dartmouth.edu
)
Xia Li (lixia@geo.ecnu.edu.cn
)
Yan Lin (yanlin@unm.edu
)
Lin Liu (lin.liu@uc.edu
)
Yu Liu (liuyu@urban.pku.edu.cn
)
Wei Luo (wluo@niu.edu
)
Chao Song (songc345@163.com
)
Daniel Sui (dsui@uark.edu
)
Shaowen Wang (shaowen@illinois.edu
)
Bing Xu (bingxu@tsinghua.edu.cn
)
Shenjun Yao (sjyao@geo.ecnu.edu.cn
)
Chaosheng Zhang (chaosheng.zhang@nuigalway.ie
)
Bin Zou (210010@csu.edu.cn
)

is to  facilitate communication and collaboration among CPGIS members and between oversea scholars and those in China in the interdisciplinary field of spatial analysis for human health-related studies.